ZAŠTITA PODATAKA

Zaštita i privatnost ličnih podataka

Sa naglim razvojem digitalne tehnologije i interneta, pravo na zaštitu privatnosti i ličnih podataka je ozbiljno dovedeno u pitanje. U eri Big Data, vremenu koje karakteriše obrada ogromne količine najrazličitijih podataka,  lični podaci tretiraju se kao „gorivo”, te je potražnja za  ličnim podacima sve veća i veća. Kada govorimo o Big Data u medicini, podaci o pacijentima stižu iz raznih izvora kao što su elektronski medicinski kartoni, registri, klinička ispitivanja.

Šta su lični podaci?

Lični podacisu svi oni podaci koji se odnose na osobu, a na osnovu kojih se ona može identifikovati (direktno ili indirektno) i ugroziti njena privatnost.

Privatnost

Pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka jeste jedno od osnovnih prava propisanih Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima deteta (član 16). 

Vaša prava

Svi građani imaju pravo da budu obavešteni o tome da li neki rukovalac (neko fizičko ili pravno lice ili organ vlasti) vrši obradu njihovih ličnih podataka. 

Opšta uredba o zaštiti podataka

Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno General Data Protection Regulation (u daljem tekstu GDPR) je novi pravni okvir koji propisuje način korišćenja podataka o ličnosti građana EU. Iz toga proizilazi da će svaka organizacija koja na bilo koji način obrađuje podatke EU građana morati da se pridržava novih pravila o zaštiti podataka o ličnosti, čak i ako joj je sedište izvan teritorije EU.

GDPR je stupio na snagu 25. maja 2018. godine, sa ciljem da zameni Direktivu o zaštiti podataka iz 1995. godine. Usvajanjem GDPR-a stvoren je jedinstven pravni instrument sa direktnom primenom u svih 28 država članica ali i šire. Takođe, GDPR uzima u obzir i nove tehnologije kao što su Big Data, mobilne aplikacije, društvene mreže, itd.

GDPR uvodi nova i sveobuhvatnija pravila u pogledu korišćenja i zaštite podataka o ličnosti, a kazne za nepoštovanje ovih propisa su drakonske.

o NAMA

Udruženje obolelih od limfoma LIPA osnovano je 2006. godine sa ciljem da pruži podršku i relevantne informacije pacijentima i njihovim članovima porodica.

© Copyright 2020 Šeruj za budućnost – All Rights Reserved

Kontakt