Prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju

Bez obzira na to da li je pravni osnov za obradu podataka dobijena saglasnost, ili neki pravni propis, lica na koja se podaci odnose ostvaruju određena prava u pogledu te obrade:

 • Pravo na obaveštenje o obradi, uvid i dobijanje kopije

Svi građani imaju pravo da budu obavešteni o tome da li neki rukovalac (neko fizičko ili pravno lice ili organ vlasti) vrši obradu njihovih ličnih podataka. Ukoliko rukovalac poseduje Vaše lične podatke, na Vaš zahtev dužan je da Vam ih stavi na uvid. Uvid uključuje pregled, čitanje, slušanje podataka i sl. Na Vaš zahtev, rukovalac koji poseduje lične podatke o vama dužan je da Vam sačini kopiju tih podataka.

 • Prava lica povodom izvršenog uvida

Nakon izvršenog uvida, ili dobijene kopije ličnih podataka koje rukovalac poseduje o Vama, možete zahtevati ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

 • Pravo na prenosivost

Ovo pravo je novina u našem pravnom sistemu. Ono podrazumeva da lice na koje se podaci odnose može zahtevati od rukovaoca prenošenje ličnih podataka drugom rukovaocu, kada je to tehnički izvodljivo, odnosno kada se lični podaci, koji su predmet zahteva za prenošenje, nalaze u strukturiranom i mašinski čitljivom formatu. Primer za to bi bio da banka čiji ste klijent, na Vaš zahtev izvrši prenos Vaših ličnih podataka u drugu banku.

 • Pravo na povlačenje saglasnosti

U situacijama kada je pravni osnov za obradu ličnih podataka Vaš pristanak, imate pravo da u bilo kom trenutku povučete datu saglasnost. Ovo znači da se uvek možete obratiti rukovaocu koji obrađuje Vaše podatke i zahtevati od njega da prekine obradu Vaših podataka.

Zakonom nije predviđeno kako treba da izgleda zahtev kojim se traži uvid u lične podatke, izdavanje kopije, ispravka, dopuna, ažuriranje, brisanje podataka itd. Međutim, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti izradio je dva formulara koji treba da olakšaju građanima ostvarivanje ovih prava. Prvi se odnosi na situacije u kojima želite da proverite da li neki rukovalac poseduje podatke o Vama, želite uvid u njih i/ili kopiju. Drugim zahtevom od rukovaoca možete tražiti ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka itd. Oba zahteva je moguće preuzeti na sledećem linku Poverenika https://www.poverenik.rs/en/data-protection/forms-zs.html. Zahtevi se mogu uputiti rukovaocima za koje pretpostavljate ili znate da raspolažu Vašim ličnim podacima.

Zakon o zašštiti podataka o ličnosti je u skladu sa Evropskom Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti –  GDPR (The EU General Data Protection Regulation – GDPR) koja se  primenjuje od 25. maja 2018. godine u zemljama Evropske unije, odnosi se na lične podatke i predstavlja novi standard zaštite podataka o ličnosti i privatnosti građana. Ova Uredba mnogo veći akcenat stavlja na zaštitu posebnih kategorija ličnih podataka kao što su:

 • Rasna pripadnost
 • Nacionalna pripadnost
 • Religijska pripadnost
 • Članstvo u sindikatima
 • Seksualna orijentacija
 • Informacije o zdravlju (lični podaci koji se odnose na fizičko i mentalno zdravlje pojedinca, uključujući i pružanje zdravstvenih usluga)
 • Biometrijski podaci[1](lični podaci dobijeni posebnom tehničkom obradom, u vezi sa fizičkim, fiziološkim ili karakteristikama ponašanja osobe koji omogućuju ili potvrđuju jedinstvenu identifikaciju te osobe, npr. slike lica ili otisci prstiju)
 • Genetski podaci (lični podaci koji se odnose na nasleđene ili stečene genetske karakteristike osobe koji daju jedinstvene informacije o fiziologiji ili zdravlju osobe a dobijeni su analizom njenog biološkog uzorka).

o NAMA

Udruženje obolelih od limfoma LIPA osnovano je 2006. godine sa ciljem da pruži podršku i relevantne informacije pacijentima i njihovim članovima porodica.

© Copyright 2020 Šeruj za budućnost – All Rights Reserved

Kontakt