Big data u lečenju kancera

Big Data imaju veliku primenu kada govorimo o lečenju različitih vrsta kancera. Akumulacijom i obradom podataka prikupljenih od pacijenata sa karcinomom u različitim fazama bolesti i lečenja, može se efikasno predvideti bolest za nove slučajeve. Koristeći podatke o pacijentima obolelim od kancera uz pomoć algoritama mašinskog učenja (machine learning) vrlo uspešno se može identifikovati tok bolesti. Big Data takođe pružaju i dovoljno informacija o genetskim promenama i mutacijama, koje ukoliko se ne otklone ili poprave tokom vremena se nagomilavaju u ćelijama koje se nekontrolisano dele i rastu i formiraju maligni tumor. Za široko rasprostranjene i nove trendove u lečenju, razmena podataka je od suštinskog značaja.

Primena velikih podataka uključuje analizu obrasca bolesti i predviđa izbijanje epidemije. Pored toga, omogućava praćenje epidemija i pomaže lekarima i donosiocima odluka da spreče buduće epidemije. Big Data omogućavaju lekaru da vodi efikasnu evidenciju istorije bolesti pacijenta i da pruže odgovarajuću zdravstvenu uslugu.

Modernim  tehnologijama molekularne biologije dobija se odgovor koja će terapija biti najbolja za dotičnog bolesnika. Terapija se prilagođava svakom pacijentu ponaosob. Na primer, ako dve osobe imaju istu vrstu karcinoma, mutacije njihove DNK mogu biti različite, i samim tim ove osobe će biti lečene drugačije. S druge strane, jedna osoba koja boluje od jedne vrste karcinoma, može imati istu mutaciju kao osoba obolela od potpuno drugačije vrste karcinoma i tada će ove osobe biti lečene istim lekom.

Takođe, primenu Big Data možemo naći i u modelu precizne medicine koja omogućava odgovarajuće terapijske i preventivne pristupe prilagođene svakom pacijentu ponaosob, a zasnovane na genetskim faktorima, načinu života i faktorima okoline.

o NAMA

Udruženje obolelih od limfoma LIPA osnovano je 2006. godine sa ciljem da pruži podršku i relevantne informacije pacijentima i njihovim članovima porodica.

© Copyright 2020 Šeruj za budućnost – All Rights Reserved

Kontakt